Generalforsamling 2020

Bestyrelsens forslag til nyt medlemssystem
Det har længe været et ønske fra bestyrelsen at ændre medlemshåndteringen i foreningen.
Vi ser Grundtvigselever som en forening der arbejder for alle tidligere elever og ikke kun for medlemmerne.
Dette har i praksis også været tilfældet ved gammelelevfester, Grundtvigs i byen, jubilarfrokoster for
femårsjubilarer etc. Vi har desværre måtte sande, at vi mister kontakten til mange tidligere elever
tidligt efter deres ophold, fordi de ikke får meldt sig ind.
Vi har i bestyrelsen i samarbejde med skolen fundet en løsning, der går ud på, at alle elever ved
indmeldelse til de lange ophold får muligheden for gratis at indmelde sig i foreningen. Tidligere
elever skal aktivt melde sig ind på hjemmesiden, men her også uden årsbidrag. For at dække løbende udgifter til foreningens drift, har skolen tilbudt at støtte med et beløb svarende til disse. For at sikre at der stadig kommer penge til foreningens legatpulje, vil elever ved endt ophold blive opfordret tilat bidrage til denne med et mindre beløb fra deres materialekonto. Vi er endnu ikke endt på et fastbeløb, men forestiller os at 20-30kr. er rimeligt.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter

Ændringsforslag 1
§3 ændres til:
§3
a) Medlem af foreningen kan enhver blive, som er, eller har været, elev eller lærer på lange
højskoleophold på Grundtvigs Højskole Frederiksborg.
b) I samarbejde med skolen drager bestyrelsen omsorg for, at eleverne under deres skoleophold får
lejlighed til at indmelde sig i foreningen.
c) Medlemmer, der ønsker at udtræde af foreningen, må skriftligt give meddelelse herom til
foreningens bestyrelse.
d) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem; men afgørelsen er først endelig, hvis den godkendes af den
førstkommende generalforsamling.
e) Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling igennem bestyrelsen.

Begrundelse:
Vi vil gerne præcisere ordlyden i vedtægterne og få dem til at afspejle nuværende praksis. Derudover vil vi gerne fjerne den del omkring årsbidrag da bestyrelsen ønsker at ændre praksis for medlemskab.

Ændringsforslag 2
Der indsættes §4b: “Alle medlemmer har til generalforsamlingen stemmeret og er valgbare til
bestyrelsen.”
§4f: skal slettes
§4k ændres til: “Generalforsamlingen vælger to revisorer for 1 år af gangen.”

Begrundelse:
Vi vil gerne præcisere ordlyden i vedtægterne og få dem til at afspejle nuværende praksis.

Ændringsforslag 3
Hele §5 ændres til:
§5:
(a) Bestyrelsen består af 11 medlemmer.
(b) Forpersonen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
(c) 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert
år skiftevis afgår 3 medlemmer.
(d) Hver elevårgang vælger 1 årgangsrepræsentant samt 1 suppleant. Årgangsrepræsentanten sidder
indtil generalforsamlingen 2 kalenderår efter deres ophold.
(e) Generalforsamlingen kan vælge op til 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
(f) 1 næstforperson og 1 økonomiansvarlig vælges af bestyrelsen ved det konstituerende
bestyrelsesmøde. Forperson, næstforperson og økonomiansvarlig danner bestyrelsens
forretningsudvalg.

Begrundelse:
Vi foreslår at at ændre d) til en formulering der tydeliggør hvor lang tid årgangsrepræsentanter kan
sidde i bestyrelsen. Vi foreslår at rykke f) op under d), for at skabe bedre sammenhæng. Vi foreslår
at sammenskrive den nuværende e) og g), fordi det forenkler paragrafen. Vi foreslår at slette h), fordi
vi ikke ser den som nødvendig.

Ændringsforslag 4
§7 slettes

Begrundelse:
Aktiviteter hører ikke hjemme i vedtægter. Vi foreslår, at man laver et særskilt dokument, hvori
aktiviteter bestyrelsen kan lave skrives ind.

Comments are closed.