Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling lørdag d. 6. november 2021 klokken 13.30 – 14.30 på Grundtvigs Højskole.  

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Forslag fra medlemmer jf. dagsordenspunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen, dvs. 23. oktober klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk 

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af bestyrelsen
 4. Bestyrelsens beretning, v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2020 
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2022
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse:
  1. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år 
  2. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Generalforsamling 2020

Bestyrelsens forslag til nyt medlemssystem
Det har længe været et ønske fra bestyrelsen at ændre medlemshåndteringen i foreningen.
Vi ser Grundtvigselever som en forening der arbejder for alle tidligere elever og ikke kun for medlemmerne.
Dette har i praksis også været tilfældet ved gammelelevfester, Grundtvigs i byen, jubilarfrokoster for
femårsjubilarer etc. Vi har desværre måtte sande, at vi mister kontakten til mange tidligere elever
tidligt efter deres ophold, fordi de ikke får meldt sig ind.
Vi har i bestyrelsen i samarbejde med skolen fundet en løsning, der går ud på, at alle elever ved
indmeldelse til de lange ophold får muligheden for gratis at indmelde sig i foreningen. Tidligere
elever skal aktivt melde sig ind på hjemmesiden, men her også uden årsbidrag. For at dække løbende udgifter til foreningens drift, har skolen tilbudt at støtte med et beløb svarende til disse. For at sikre at der stadig kommer penge til foreningens legatpulje, vil elever ved endt ophold blive opfordret tilat bidrage til denne med et mindre beløb fra deres materialekonto. Vi er endnu ikke endt på et fastbeløb, men forestiller os at 20-30kr. er rimeligt.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter

Ændringsforslag 1
§3 ændres til:
§3
a) Medlem af foreningen kan enhver blive, som er, eller har været, elev eller lærer på lange
højskoleophold på Grundtvigs Højskole Frederiksborg.
b) I samarbejde med skolen drager bestyrelsen omsorg for, at eleverne under deres skoleophold får
lejlighed til at indmelde sig i foreningen.
c) Medlemmer, der ønsker at udtræde af foreningen, må skriftligt give meddelelse herom til
foreningens bestyrelse.
d) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem; men afgørelsen er først endelig, hvis den godkendes af den
førstkommende generalforsamling.
e) Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling igennem bestyrelsen.

Begrundelse:
Vi vil gerne præcisere ordlyden i vedtægterne og få dem til at afspejle nuværende praksis. Derudover vil vi gerne fjerne den del omkring årsbidrag da bestyrelsen ønsker at ændre praksis for medlemskab.

Ændringsforslag 2
Der indsættes §4b: “Alle medlemmer har til generalforsamlingen stemmeret og er valgbare til
bestyrelsen.”
§4f: skal slettes
§4k ændres til: “Generalforsamlingen vælger to revisorer for 1 år af gangen.”

Begrundelse:
Vi vil gerne præcisere ordlyden i vedtægterne og få dem til at afspejle nuværende praksis.

Ændringsforslag 3
Hele §5 ændres til:
§5:
(a) Bestyrelsen består af 11 medlemmer.
(b) Forpersonen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
(c) 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert
år skiftevis afgår 3 medlemmer.
(d) Hver elevårgang vælger 1 årgangsrepræsentant samt 1 suppleant. Årgangsrepræsentanten sidder
indtil generalforsamlingen 2 kalenderår efter deres ophold.
(e) Generalforsamlingen kan vælge op til 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
(f) 1 næstforperson og 1 økonomiansvarlig vælges af bestyrelsen ved det konstituerende
bestyrelsesmøde. Forperson, næstforperson og økonomiansvarlig danner bestyrelsens
forretningsudvalg.

Begrundelse:
Vi foreslår at at ændre d) til en formulering der tydeliggør hvor lang tid årgangsrepræsentanter kan
sidde i bestyrelsen. Vi foreslår at rykke f) op under d), for at skabe bedre sammenhæng. Vi foreslår
at sammenskrive den nuværende e) og g), fordi det forenkler paragrafen. Vi foreslår at slette h), fordi
vi ikke ser den som nødvendig.

Ændringsforslag 4
§7 slettes

Begrundelse:
Aktiviteter hører ikke hjemme i vedtægter. Vi foreslår, at man laver et særskilt dokument, hvori
aktiviteter bestyrelsen kan lave skrives ind.

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 7. november 2020 klokken 13.00 –
15.00.
Bestyrelsen for Grundtvigselever har i år valgt at afholde generalforsamlingen online. Vi har valgt
dette, da vi ikke mener, det er tiden til at samle mange mennesker indenfor. Mere info om hvordan
det kommer til at forløbe, samt link og tilmelding, vil blive udsendt sammen med indstillede forslag
to uger før generalforsamlingen. Desuden bedes medlemmer tilmelde sig generalforsamlingen via
e-mail til info@grundtvigselever.dk, for at vi bedst muligt kan planlægge mødets afholdelse.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og
stille op til de bestyrelsesposter, der er på valg.
Forslag fra medlemmer jf. dagsordenspunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen, dvs. 24. oktober klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk
I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3
suppleanter for et år.
Årgangsrepræsentanten fra foråret 2019 har fratrådt sit erhverv. Bestyrelsen vurderer at det mest
hensigtsmæssige i denne situation er, at suppleanten for årgangsrepræsentanten overtager pladsen
og samtidig frigiver sin plads som menigt valgt (med udløb i 2021). Hvis generalforsamling kan
bifalde denne procedure, vil der også være en menig bestyrelsespost på valg for den resterende
periode på et år.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af bestyrelsen
 4. Bestyrelsens beretning, v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2019
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2021
 7. Indkomne forslag
  a. Bestyrelsens forslag til overgang til nyt medlemssystem, præcision af vedtægter
  vedrørende årgangsrepræsentanter og deres suppleanter, årsbidrag.
 8. Valg til bestyrelse:
  a. På valg er forpersonen for 2 år
  b. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år
  c. På valg er 1 bestyrelsespost for 1 år
  d. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

GRUNDTWEEK genopstår

Gl.Elevweekend er aflyst, men… Velvidende om at efterårets GammelElevweekend længe har hængt i en meget, meget tynd tråd, har vi naivt krydset fingre for, at den alligevel kunne afvikles. I mindre skala, udendørs i telte, virtuelt – på en eller anden måde. Men desværre tillader situationen vi står i lige nu ikke, at vi åbner højskolen op for flere hundrede udefrakommende. Derfor er GammelElevweekenden, som skulle have fundet sted den 6.-8. november, desværre aflyst. Men! I kølvandet på denne triste – omend forventelige – nyhed, vil vi gerne dele en glædelig nyhed med jer: GRUNDTWEEK genopstår! GRUNDTWEEK er et ugelangt sommerkursus, som finder sted i uge 29 2021, målrettet tidligere højskoleelever. Her genskaber vi den højskoleånd, du mærkede og holdt så meget af, dengang du gik her. Kurset er arrangeret i samarbejde med elevforeningen, Grundtvigselever. Sidst GRUNDTWEEK fandt sted var tilbage i 2015, hvor billedet stammer fra, hvilket efter sigende skulle have være noget af en fest! Mere information om GRUNDTWEEK kommer i løbet af efteråret.

GRUNDTWEEK 2015

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 16. november 2019 klokken 14.45 –
16.00 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og
stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.
Forslag fra medlemmer jf. dagsordenpunkt 9 skal indsendes senest torsdag d. 14. november 2019
klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk
I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3
suppleanter for et år.
Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2018
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2020
 7. Valg til bestyrelse:
  a. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år:
  Johanne Anastasia Stoffersen (E14-F15), Michael Stewart Fogh (E13) ønsker ikke at
  modtage genvalg.
  Årsgangsrepræsentant Mette Fink Kjærgaard (E17) modtager ikke genvalg.
  Årgangsrepræsentantsuppleant Nicoline Kjems-Krognos (E18) modtager ikke genvalg
  På valg er:
  Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17), Jens Christian Tramm (F17), Anton Dørge Friis
  (F19)
  Herudover kan medlemmer af Grundtvigs Elever stille op på Generalforsamlingen.
  Herudover skal der vælges tre suppleanter. Eventuelt vælges disse blandt ikkevalgte til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra medlemmer
 10. Evt.

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 17. november 2018 klokken 13.30 – 15.00 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Forslag fra medlemmer jf. dagsordenpunkt 10 skal indsendes senest torsdag d. 15. November 2018 klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at Margrete Nørtoft Thomsen stiller op som formand. Margrete sidder i øjeblikket i bestyrelsen som årgangsrepræsentant for F17. Såfremt Margrete vælges som formand, sidder hun i bestyrelsen som både formand og årgangsrepræsentant for F17. Dermed vil bestyrelsen bestå af 9 medlemmer frem til december, hvor bestyrelsen bliver suppleret med en årgangsrepræsentant fra E18. Efter sommeren 2019 består bestyrelsen af 11 medlemmer, når årgangsrepræsentanten for F19 træder ind. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen kan bestå af 9 (10) medlemmer og dermed godkender ovenstående.

Har man indsigelser mod dette, bedes det være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 15. november 2018 klokken 12 via mail: info@grundtvigselever.dk . Har man spørgsmål til dette, er man velkommen til at rette dem til samme mail.

Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2017
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2019
 7. Valg til formand
  1. Nuværende formand Ditte-Marie Baungaard Christensen (F12) ønsker ikke at modtage genvalg. Margrethe Nørtoft Thomsen (F17) ønsker at modtage valg
 8. Valg til bestyrelse:
  1. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år:

Magnus Schou Agnild (E13), Nikolaj Reinholdt Johannesen (E11) og Lærke Ebbesen Baunlund (F16) ønsker ikke at modtage genvalg.
Årsgangsrepræsentant Juliane Conradi Vestergård (F16) modtager ikke genvalg. Årgangsrepræsentantssuppleant Clea Filippa Ingwersen (E17) modtager ikke genvalg.

På valg er:
Christian Mosegaard Kjærulff (E16)
Mathilde Hougaard Boesen (F18)

Herudover kan medlemmer af Grundtvigs Elever stille op på Generalforsamlingen.

Herudover skal der vælges tre suppleanter. Eventuelt vælges disse blandt ikke-valgte til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor
 2. Forslag fra medlemmer

Ændringsforslag:

Alle steder hvor der i de nuværende vedtægter står styrelse erstattes dette af ordet bestyrelse.

Motivation:

I daglig tale blandt medlemmer af styrelsen og kredsen tæt på bruges ordet bestyrelse. Det er blot for at ensrette, og jeg vurderer det er nemmere at ændre i vedtægterne end i det talte sprog.

—————

Ændringsforslag:

Paragraf 5 (g) erstattes af:

Senest fire uger før generalforsamlingen sendes indkaldelse ud til foreningens medlemmer og der opreklameres på de kanaler som bestyrelsen finder relevant.

Senest to uger før generalforsamlingen sendes bestyrelsens forslag til budget, indkomne vedtægtsændringsforslag og orientering om aktuelle personvalg.

Paragraf 5 (h)

Ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Samtidig indsættes Paragraf 5 (i)

Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Motivation:

Da jeg ville indsende mit første vedtægtsændringsforslag opdagede jeg der ikke er en procedure for hvordan disse indsendes eller hvornår de senest skal indsendes. Jeg håber jeg har fundet en formulering som er klar og som ikke giver styrelsen et umiddelbart stort ekstraarbejde.

Derudover tror jeg det er en fordel hvis der før weekenden gives mulighed for at medlemmer kan overveje om de vil stille op til eventuelle ledige poster i styrelsen.

 1. Evt.