VEDTÆGTER

Paragraf 1: Navn
Grundtvigselever

Paragraf 2: Formål
(a) Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem tidligere elever, lærere og højskolen samt at medvirke til at fremme forståelsen for folkehøjskolen.

(b) Foreningen skal også påtage sig opgaver af social eller mellemfolkelig karakter.

Paragraf 3: Medlemskab
(a) Medlem af foreningen kan enhver blive, som er eller har været elev eller lærer på Grundtvigs Højskole Frederiksborg, eller som på anden måde føler sig knyttet til skolen. 

(b) Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen og til at repræsentere foreningen.

(c) I samarbejde med skolen drager bestyrelsen omsorg for, at eleverne under deres skoleophold får lejlighed til at indmelde sig i foreningen. Opfordringen kan udstrækkes til deltagere i korte højskolekurser.

(d) Medlemmer, der ønsker at udtræde af foreningen, må skriftligt give meddelelse herom til foreningens kasserer inden 1. oktober.

(e) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem; men afgørelsen er først endelig, hvis den godkendes af den førstkommende generalforsamling.

(f) Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling igennem bestyrelsen.

(g) Alle medlemmer kan efter ønske fritages for årsbidrag fra 40 års jubilæet og fremover.

Paragraf 4: Generalforsamling

(a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

(b) Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

(c) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med et gammel-elevarrangement.

(d) Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

(e) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes og skal afholdes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller krav herom.

(f) Årsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

(g) To uger før generalforsamling orienteres om aktuelle personvalg samt bestyrelsens forslag til budget og indkomne vedtægtsændringsforslag. Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

(h) Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer

(i) Ved alle afstemninger på generalforsamlingen, hvor nærmere ikke er angivet, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås flere stemmer for end imod. Skriftlige afstemninger kan forlanges af mindst ét fremmødt medlem.

(j) Skriftlige afstemninger til personvalg på generalforsamlingen foregår på følgende måde:
– Ved valg af et lige antal personer må hvert fremmødte medlem højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælges.
– Ved valg af et ulige antal personer må hvert fremmødte medlem højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges.
– Der kan højst afgives én stemme på hver opstillet person.

(k) Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant for to år ad gangen. De 2 revisorer går skiftevis.

Paragraf 5: Bestyrelse
(a) Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

(b) Forpersonen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

(c) 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år skiftevis afgår 3 medlemmer.

(d) De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de sidste 2 elevårgange, således at hvert elevhold vælger sin repræsentant samt suppleant, som derefter indtræder i bestyrelsen for 2 år. 2 af disse medlemmer afgår således efter tur hvert år.

(e) Næstforpersonen vælges af bestyrelsen ved det konstituerende bestyrelsesmøde blandt de 10 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

(f) Generalforsamlingen kan vælge op til 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

(g) Bestyrelsen vælger af sin midte en økonomiansvarlig, der sammen med forperson og næstforperson danner bestyrelsens forretningsudvalg. Det er desuden den økonomiansvarliges opgave at bistå bestyrelsen med indsigt i foreningens økonomi.

(h) Ved stemmelighed i bestyrelsen eller forretningsudvalget er forpersonens stemme afgørende.

Paragraf 6: Administration & Tegningsret
(a) Skolens kontor er fungerende kasserer ansat af bestyrelsen.

(b) Foreningen tegnes af forretningsudvalgets medlemmer i fællesskab.

(c) Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

(d) Forpersonen, den økonomiansvarlige samt kassereren tildeles fuldmagt over foreningens konti.

(e) Da elevforeningen og højskolens administration overlapper hinanden på visse områder, aftales byrdefordeling mellem bestyrelse og forstander.

(f) Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Paragraf 7: Aktiviteter
Foreningens formål søges opnået ved følgende aktiviteter:

(a) Afholdelse af elevmøder.

(b) Udgivelse af et Årsskrift. Redaktion af foreningens årsskrift m.v. vælges af bestyrelsen, som skal godkende budgetterne for foreningens publikationer.

(c) Understøttelse af sociale og mellemfolkelige opgaver.

(d) Afholdelse af jubilæumssammenkomster m.v. Elevholdenes repræsentanter skal være behjælpelige med at bevare forbindelsen med elever fra deres hold, også efter at repræsentanten har forladt bestyrelsen.

Paragraf 8: Ophævelse
Elevforeningens eventuelle ophævelse skal først vedtages af en generalforsamling, hvorefter forslaget sendes til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Stemmesedlerne skal udsendes snarest muligt efter generalforsamlingen. Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer både på generalforsamlingen og ved urafstemningen for at opløse foreningen. I tilfælde af opløsning fordeles en evt. formue af bestyrelsen i samråd med højskolens bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen april 2011, revideret på ekstraordinær generalforsamling oktober 2014, april 2016, november 2018 og senest november 2019.