VEDTÆGTER

Læsevenlig udgave i pdf


Paragraf 1: Navn
Grundtvigselever

Paragraf 2: Formål
(a) Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem tidligere elever, lærere og højskolen samt at medvirke til at fremme forståelsen for folkehøjskolen.

(b) Foreningen skal også påtage sig opgaver af social eller mellemfolkelig karakter.

Paragraf 3: Medlemskab
(a) Medlem af foreningen kan enhver blive, som er eller har været elev eller lærer på Grundtvigs Højskole Frederiksborg, eller som på anden måde føler sig knyttet til skolen.

(b) Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen og til at repræsentere foreningen.

(c) I samarbejde med skolen drager bestyrelsen omsorg for, at eleverne under deres skoleophold får lejlighed til at indmelde sig i foreningen. Opfordringen kan udstrækkes til deltagere i korte højskolekurser.

(d) Medlemmer, der ønsker at udtræde af foreningen, må skriftligt give meddelelse herom til kasserer inden 1. oktober.

(e) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem; men afgørelsen er først endelig, hvis den godkendes af den førstkommende generalforsamling.

(f) Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

Paragraf 4: Generalforsamling
(a) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med et gammel-elev-arrangement.

(b) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes og skal afholdes, hvis 2/3 af styrelsen eller mindst 75 medlemmer stiller krav herom. Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

(c) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal godkende beretning om foreningens virksomhed og godkende det årlige regnskab. De fornødne valg foretages på generalforsamlingen.

(d) Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

(e) Årsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

(f) Alle medlemmer kan efter ønske fritages for årsbidrag fra 40 års jubilæet og fremover.

(g) Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Paragraf 5: Styrelse
(a) Styrelsen består af 11 medlemmer.

(b) Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

(c) 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år skiftevis afgår 3 medlemmer.

(d) De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de sidste 2 elevårgange, således at hvert elevhold vælger sin repræsentant samt suppleant, som derefter indtræder i bestyrelsen for 2 år. 2 af disse medlemmer afgår således efter tur hvert år.

(e) Næstformanden vælges af bestyrelsen ved det konstituerende bestyrelsesmøde, blandt de 10 øvrige styrelsesmedlemmer.

(f) Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for to år ad gangen. De 2 revisorer går skiftevis.

(g) Der vælges op til 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen

(h) Genvalg kan finde sted.

(i) Alle afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmetal (undtagen §4, stk. g og §8). Skriftlig afstemning kan forlanges.

Paragraf 6: Administration & Tegningsret
(a) Bestyrelsen vælger af sin midte en økonomiansvarlig, der sammen med formand og næstformand danner styrelsens forretningsudvalg. Det er desuden den økonomiansvarliges opgave at bistå bestyrelsen med indsigt i foreningens økonomi.

(b) Skolens kontor er fungerende kasserer ansat af Bestyrelsen.

(c) Foreningen tegnes af forretningsudvalgets medlemmer i fællesskab.

(d) Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

(e) Formanden, den økonomiansvarlige samt kassereren tildeles fuldmagt over foreningens konti.

(f) Da elevforeningen og højskolens administration overlapper hinanden på visse områder, aftales byrdefordeling mellem bestyrelse og forstander.

(g) Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Paragraf 7: Aktiviteter
Foreningens formål kan fx. søges opnået ved følgende aktiviteter:

(a) Afholdelse af elevmøder.

(b) Udgivelse af et Årsskrift. Redaktion af foreningens årsskrift m.v. vælges af bestyrelsen, som skal godkende budgetterne for foreningens publikationer.

(c) Understøttelse af sociale og mellemfolkelige opgaver.

(d) Afholdelse af jubilæumssammenkomster m.v. Elevholdenes repræsentanter skal være behjælpelige med at bevare forbindelsen med elever fra deres hold, også efter at repræsentanten har forladt bestyrelsen.

Paragraf 8: Ophævelse
Elevforeningen evt. ophævelse skal først vedtages af en generalforsamling, hvorefter forslaget sendes til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Stemmesedlerne skal udsendes snarest muligt efter generalforsamlingen. Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer både på generalforsamlingen og ved urafstemningen for at opløse foreningen. I tilfælde af opløsning fordeles evt. formue af bestyrelsen i samråd med højskolens bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen april 2011, revideret på ekstraordinær generalforsamling oktober 2014, april 2016 og senest november 2018 .