VEDTÆGTER

Paragraf 1: Navn
Grundtvigselever

Paragraf 2: Formål
(a) Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem tidligere elever, lærere og højskolen samt at medvirke til at fremme forståelsen for folkehøjskolen.

(b) Foreningen skal også påtage sig opgaver af social eller mellemfolkelig karakter.

Paragraf 3: Medlemskab
(a) Medlem af foreningen kan enhver blive, som er, eller har været, elev eller lærer på lange højskoleophold på Grundtvigs Højskole Frederiksborg. 

(b) I samarbejde med skolen drager bestyrelsen omsorg for, at eleverne under deres skoleophold får lejlighed til at indmelde sig i foreningen.

(c) Medlemmer, der ønsker at udtræde af foreningen, må skriftligt give meddelelse herom til foreningens bestyrelse.

(d) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem; men afgørelsen er først endelig, hvis den godkendes af den førstkommende generalforsamling..

(e) Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling igennem bestyrelsen.

Paragraf 4: Generalforsamling

(a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

(b) Alle medlemmer har til generalforsamlingen stemmeret og er valgbare til bestyrelsen

(c) Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

(d) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med et gammel-elevarrangement.

(e) Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

(f) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes og skal afholdes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller mindst 2/3 af antallet af fremmødte medlemmer ved sidste generalforsamling stiller krav herom.

(g) To uger før generalforsamling orienteres om aktuelle personvalg samt bestyrelsens forslag til budget og indkomne vedtægtsændringsforslag. Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

(h) Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer

(i) Ved alle afstemninger på generalforsamlingen, hvor nærmere ikke er angivet, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås flere stemmer for end imod. Skriftlige afstemninger kan forlanges af mindst ét fremmødt medlem.

(j) Skriftlige afstemninger til personvalg på generalforsamlingen foregår på følgende måde:
– Ved valg af et lige antal personer må hvert fremmødte medlem højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælges.
– Ved valg af et ulige antal personer må hvert fremmødte medlem højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges.
– Der kan højst afgives én stemme på hver opstillet person.

(k) Generalforsamlingen vælger to revisorer for 1 år ad gangen.

Paragraf 5: Bestyrelse
(a) Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

(b) Forpersonen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

(c) 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år skiftevis afgår 3 medlemmer.

(d) Hver elevårgang vælger 1 årgangsrepræsentant samt 1 suppleant. Årgangsrepræsentanten sidder indtil generalforsamlingen 2 kalenderår efter deres ophold.

(e) Generalforsamlingen kan vælge op til 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

(f) 1 næstforperson og 1 økonomiansvarlig vælges af bestyrelsen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Forperson, næstforperson og økonomiansvarlig danner bestyrelsens forretningsudvalg

Paragraf 6: Administration & Tegningsret
(a) Skolens kontor er fungerende kasserer ansat af bestyrelsen.

(b) Foreningen tegnes af forretningsudvalgets medlemmer i fællesskab.

(c) Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

(d) Forpersonen, den økonomiansvarlige samt kassereren tildeles fuldmagt over foreningens konti.

(e) Da elevforeningen og højskolens administration overlapper hinanden på visse områder, aftales byrdefordeling mellem bestyrelse og forstander.

(f) Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Paragraf 7: Ophævelse
Elevforeningens eventuelle ophævelse skal først vedtages af en generalforsamling, hvorefter forslaget sendes til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Stemmesedlerne skal udsendes snarest muligt efter generalforsamlingen. Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer både på generalforsamlingen og ved urafstemningen for at opløse foreningen. I tilfælde af opløsning fordeles en evt. formue af bestyrelsen i samråd med højskolens bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen april 2011, revideret oktober 2014, april 2016, november 2018, november 2019, og senest november 2020.